KM1ST - wyniki kolokwium ze słupa.
Poprawa kolokwium ze słupa - poniedziałek 22.01.2018.
Ostateczna poprawa 24.01.2018
Przypominam, że ostanie zajęcia (24.01.2018) powinny się kończyć zaliczeniem, czyli oceną pozytywną z kolokwiów cząstkowych i oddaniem poprawnie zrobionego projektu.

Ogłaszam, że poprawę, którą Państwo pisali dnia 11.01.2018 zaliczyli wszyscy oprócz Pani Pendziałek.
Zaliczenie oznacza zaliczenie kolokwium na ocenę wyższą niż 2,0. Ocena z kolokwium to zawsze średnia arytmetyczna z ocen.
 RYSSTAL1
 Słup ciągły
 Słup - dźwigar kratowy
 A.Biegus-Połączenia_Śrubowe
 Styk montażowy
 Połączenie spawane
 K2
 Zestawienie prętów
 Kombinacje obciążeń

LITERATURA PODSTAWOWA


 [1] Biegus A.: Stalowe budynki halowe, Arkady, Warszawa 2003,
 [2] Goczek J., Supeł Ł., Gajdzicki M.: 
 Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych Politechnika Łódzka, 2011.
 [3] Kozłowski A. (pod redakcją): Konstrukcje stalowe.
 Część 1: Wybrane elementy i połączenia
 Część 2: Stropy i pomost, Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1,
 Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2009
 [4] Kozłowski A., Bródka J.: Stalowe budynki szkieletowe. 
 Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 2003
 [5] Łubinski M., Filipowicz A., Żółkowski W.: 
 Konstrukcje metalowe cz. II, Arkady,  Warszawa 2000
 [6] Pałkowski Sz.: Konstrukcje Stalowe. 
 Wybrane zagadnienia obliczania i projektowania, PWN, 2009
 [7] Pawłowski A., Cała I.: Budynki Wysokie. 
 Politechnika Warszawska, Warszawa 2006
 [8] Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe: podstawy i elementy.
 Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006
 [9] Żmuda J.: Podstawy projektowania konstrukcji stalowych, 
 Arkady, Warszawa 1997,
 [10] BUDOWNICTWO OGÓLNE Tom  Stalowe konstrukcje budynków. 
 Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń, Arkady 2010

Normy

 [1] PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
 Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,
 [2] PN-EN 1993-1-5 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
 Część 1-5: Blachownice,
 [3] PN-EN 1993-1-8 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
 Część 1-8: Projektowanie węzłów.

Tablice

 [1] Żyburtowicz M., Bogucki W., Tablice do projektowania konstrukcji metalowych